Verantwoordelijkheid links naar derden

Het platform kan links naar websites van derden bevatten. Stadskrant Den Haag is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

Wijziging proclaimer

Deze proclaimer kan door Gemeente Den Haag te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op het platform gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.